מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

פסקי דין 

בקשת רשות הערעור

 

בבית המשפט העליון בירושלים                                                                                  רע"א 96 / ______

 בשיבתו כביהמ"ש לערעורי אזרחים

            בר-נוי שאול רח' חפצי-בה 44 ק' חיים                       המבקש.

נ ג ד

1.         המוסד לביטוח לאומי

             ע"י הלשכה המשפטית.

2.        בר-נוי עליזה.                                                              המשיבה.

 

רשות ערעור לזכות יסוד

לכבוד ביהמ"ש העליון לערעורים מגש בקשת רשות ערעור על שאלה עקרונית כבקשת המוסד לביטוח לאומי פקודת מאסר נגד חייב במזונות לטובת ילדותו הנמצאים הרשות אמם, שחתמה על שני הסכמים (חוזים) שקבלו תוקף בספ"ד.

עיקרי הטיעון כדלקמן:

1.         השאלה במרכזית רשות הערעור, פרשנות סעיף 74א לחוק הוצל"פ. של כבוד השופט ג'ובראן מביהמ"ש המחוזי חיפה בתיק בר"ע 1351/95 שערעורו מתבקש, ומנגד פסיקתו העקרונית של כבוד המשנה לנשיא (דאז) השופט מ.אלון בג"צ 5304/92 פר"ח  1992 1נ' מפכ"ל המשטרה. בעמוד 20 לפסק דינו לחיב במזונות.

2.         שאלה משנית בערעור, האם חוק המזונות (הבטחת תשלום) תשל"ב 1992, הוא מקלט ומחסה למפר חוזה חותם (הסכם) שאושר וקיבל משנה תוקף בפס"ד, ומנגד זכות מימוש החוזה בתוקף פסה"ד עפ"י חוק החוזים (תרופות) תשל"א.

3.         כבוד שופט הקמא לא נכנס לשאלה אחרת שבערעור. דהינו, החלטת הוצל"פ לפדיון מזונות מנכס מקרקעין, שלא רשום בטבו, חייבים, מעוקל ובשעבד. בעקרונית בשאלה, הניתן לקבל מזונות, מממוש "עזבון" אדם החי עדיין.

4.         כבוד שופט הקמא דחה בהנף קולמוס בקשה לרשות ערעור על פסיקתו.

5.         בקשת רשות ערעור זו דינה להתקבל כערעור כפ"י חוקי יסוד כבוד האדם.

 

הנימוקים כדלקמן:

 

ת צ ה י ר

 

אני הח"מ בר-נוי שאול ת.ז. 05183209/5 מצהיר בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן בתצהיר הזה בכתב להלן:

1.         כבוד השופט כתב טיעוני באשר לבקשת פקודת המאסר בלבד כפתיח לפסה"ד, דהינו, אין זיקה בין המבקשת  1לבני כסעיף  74לחוק הוצל"פ, ואין בסמכות יו"ר הוצל"פ לשנות\לבטל הסכם בתוקף פס"ד בין המערער למשיבה 2.

2.         כבוד השופט ג'ובראן דן בפסק דינו רק בפרשנות לסעיף 74א בחוק הוצל"פ מאידך לא נתן דעתו לזכות הקיזוז, מכוח חוזה (הסכם & פס"ד) שבני למשיבה 2 הדורשת מימוש פס"ד "אחר" למזונות דרך משיבה  ,1האחרונה דורשת מיו"ר הוצל"פ פקודת מאסר, על חוב עבר, מערך פס"ד "האחר" שעבר מהעולם, פסה"ד ה"אחר" ניתן בחוסר בסמכות חוקית ו"תקפותו" עברה מהעולם אם הגשת תביעה "חדשה" שגם חוקיותו לוטה בערפל, השנים נתנו לאחר הסכמים בתוקף פס"ד.

3.         עניין חוסר חוקית פסקי הדין, דהינו, פסקי דין ה"האחר" הגבוה בערכו מ"החדש" שהוגשו כתביעות חדשות, ולא בדרך החוקית והנכונה לאחר פשרה או פס"ד מוסכם או עריכת חוזה, ובפרט שהוחתמו במשנה תוקף בפס"ד. לסוגיה זו אין ספור פסיקות שבעקורן ברור, אין זכות להגיש תביעה חדשה אלה תביעה לביטול החוזה או ההסכם בעילות של ממש, ובפרט הסכם\חוזה בתוקף פס"ד.

4.         מכאן נחזור לסעיף 74א לחוק הוצל"פ ולהבדל המהותי בן שתי הפרשניות, זו של כבוד השופט ג'בראן בר"ע 1351/96 מחוזי חיפה נושא הערעור וזו של כבוד המשנה לנשיא דאז השופט אלון בבג"צ 5304/92.

5.         בג"צ פר"ח דן בחייבים אחרים ולא במזונות, אך כבוד המשנה הבהיר בעמ' 20 בפסה"ד את סעיף 74 הוותיק לפני תיקונו, ופרשו ברור להבדל, בין גוף פיננסי הזכייה לכספו, לבין תשולם מזונות לבן-זוג, ילדים קטינים, נכים או הורים הניזון ותלויים בתשלום המזונות למחיתם היום יומית.

6. מפרשנות כבוד המשנה (דאז) אלון יוצא איפוא שאת חובת עבר אין לגבות על דרך בקשה לפקודת מאסר מיו"ר הוצל"פ, ובפרט לגוף פננסי סעודי ממשלתי כמשיבה  ,1שאינה תלוייה למחיתה היום יומיומית מפסקת המזונות.

7.         עובדה: משיבה  1בקשה את פקודת המאסר נושא הערעור על חובות עבר, לפי פס"ד "אחר" למועד שנכלל בתקופת פסה"ד "החדש", בעת שמשיבה  2פעלה לבדה בדרישת מזונות מפס"ד "החדש" שלא משיבה 1בזמן בין הגשת הערעור במחוזי לדיון, חזרה משיבה 2 דרישה מחוק המזונות (הבטחת תשלום) למשיבה 2.

8.         מכאן נחזור לערעור, משיבה  1בקשה פקודת מאסר במזונות עבר בפועל חוב בערך פס"ד "אחר" ולא מה"חדש" אותם דורשה משיבה 2, המשיבה 1 משלמת מחוק המזונות, כשהוא סעד עבור משיבה 2 מטעם המדינה ובמימונה, דרך משיבה 1.

9.         אין ספק שמשיבה  1אינה תלוייה במזונות חודשיים למחיתה היומיומית, מכאן שאין לזכותה בזכות בקשה לפקודת מאסר דרך יו"ר הוצל"פ, כפי פרשנות כבוד השופט ג'ובראן, אשר השתמש בשני מנוקים בלבד מאת כבוד המשנה אלון.

01.        נימוקו השני של כבוד המשנה בו לא השתמש כבוד השופט ג'ובראן, מדגיש את הצורך היומיומי, ומצב מיוחד ורגיש של הזוכים שהם בני משפחת החייב, במצב זה אין לכלול את משיבה 2, גוף צבורי ממשלתי סעודי פננסי היא. ואם כל הכבוד לשופט ג'וברן, אינם בני משפחתי ולא תלויים במזונתו.

11.        מכאן נעבור לנימוק השליש מאת כבוד המשנה אלון, למערער זכות חזרה לערכאה לשינוי פסיקת המזונות, בדרך תביעה חדשה כנגד פס"ד שניתן על דרך ברור התביעה, דהינו לפי שיקול דעת ביהמ"ש. ובסוגי כאן מצב שונה במקצת.

21.        כות זו בלתי אפשרית לביצוע בסוגיה מדון זאת. בני למשיבה 2 נכתמו הסכמים כפשרה בשתי ערכאות (מחוזי ורבני), אחד משלים את השני ולא סותר אותו. ונאמר באין ספור פסיקות, לאחר הסכם או חוזה אין תביעה חדשה אלה בתביעה לביטול הסכם או החוזה, ובפרט שהסכם או החוזה אושר בתוקף פס"ד.

31.        אידך אין אני מעוניין לחזור לערכאה לביטול ההסכמים. על ההסכים חתמתי כפשרה מרצון, נהפוך הוא משיבה 2 עתרה לביטול הסכם ובקשתה נדחתה. כעקרון בהסכמים, מקום מגורים (מדור) ומזונות לבנות שלי ומשיבה 2.

41.         הדרך שדעתי לכפות על משיבה 2 את ההסכמים היא על דרך השיפוי להפרת ההסכם ללא קשר לחוקיות פסקי הדין ה"אחר" וה"חדש", משיבה 1 מודעת לדעתי מכאן פנתה למשיבה  1 לקבלת מזונות ,משיבה 1 אינה מקלט למשיבה 2  המפרה הסכמים (חוזה) בתוקף, הסכמים בתוקף פסקי דין שעבורו את עיין הערכאות.

51.        הוא משיבה 1 בורה שהיא נכנסת לנעלי משיבה 2 הינו הזוכה, זאת מכוח חוק המזונות (הבטחת תשלום), את חובות הזוכה לקיזוז מי ישלם ? על מי חובות תשלום הנזק, על הזוכה הישנה משיבה 2 או חדשה משיבה 1 אין ספק לי שי זכות לקיזוז ושיפוי נזק, וזכותי לדרוש מדורש חובותי הכספים.

61.         כבוד השופט ג'ובראן בפסק דנו נתן דעתו לזכות משיבה  1בלבד, זכות בלתי מוסרית, כעדת מתקני חוק הוצל"פ ברוח חוק היסוד כבוד האדם וחרותו, שהגבילו את תקופת המאסר ל- 21 יום בלבד ותקופת צינון (חופש) של 30 .

71.        שופט ג'ובראן לא יחס חשיבות עקורנית לסעיף 74א), סעיף זה בחוק לשם כפית תשלום פסה"ד, ולא לשם הענשתי, הדרך שאני רשאי לכפות את ההסכמים בתוקף פס"ד על משיבה 2 נתנת בדרך חוקית, כביזיון ביהמ"ש ומאסר שכזה יגרום עוול נוסף לילדותי שסובלות מספיק מהליכי גרושים האלה.

81         כבוד השופט ג'ובראן בפסק דינו לא נתן דעתו לזכות הקיזוז והשיפוי, ולזכות גביית חוב "מעזבון" אדם החי, מרכוש הנתון בחובות מימון, ואינו רשם בלשכת רשום המקרקעין, בחוק המזונות באים מהכנסה חודשית מ"החייב". מכאן שאין לתקוף את אשר אין בפסה"ד, פרט להציגה כסימן שנעלם מדעתו.

91.        על כן מתבקש כבוד ביהמ"ש לקבל את ערעורי ולבטל את פסה"ד של כבוד השופט ג'וברן באשר לזכות בקשת מאסר ע"י משיבה  1בלשכת הוצל"פ, ולהחזיר את הדיון לבימ"ש קמא להמשך דיון בדבר שיפוי ונזק בגין הפרת הסכם \ חוזה.

בר-נוי שאול

הנני מאשר בזה כי היום הופיע בפני בר-נוי שאול ת.ז. 05183209/5 אחרי שהוזהר כי הצהיר אמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהרו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

__________                                                                                                       ______________

 

 

החלטת המשנה ש. לוין )ד' שבט נ"ז 12.1.97(

 

1.         הוחלט שהבקשה מצריכה תשובה.

2.         המשיבה מס  1תגיש תשובתה לבקש תוך  15ימים מיום המצאה של החלטה זו.

3.         על נוסח התשובה יחולו הוראות של תקנה (406ב) לתסד"א תשמ"ד 1984.

4.         התשובה תוגש במקביל, הן לביהמ"ש והן במישרין, למבקש.

5.         תשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שביהמ"ש יבקש לפעול עפ"י סמכותו לפי תקנה 410 לתסד"א 1984.

 

            העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

            העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות על הכרוך בכך.